Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Stadia rozwoju

W ciągu pierwszych pięciu lat życia dziecko przechodzi przez kilka dynamicznie zróżnicowanych stadiów, po czym przez okres pięciu lub sześciu lat - okres latencji - dynamika staje się mniej lub bardziej ustabilizowana. Z nadejściem wieku…

Definicja osobowości

W jeszcze innych definicjach osobowość odnoszona jest do niepowtarzalnych czy indywidualnych aspektów zachowania. Oznacza ona te własności jednostki, które odróżniają ją od innych osób. Niektórzy uczeni traktowali osobowość jako istotę…

Eksperymenty z percepcją – ciąg dalszy

Wyniki badań potwierdziły wpływ słów określających niedokładnie kształty na efekty pamięci. Wpływ ten wyrażał się w statystycznie istotnej przewadze błędów polegających na upodobnieniu do desygnatów słów nad innymi błędami. Okazało się, że…

Wpływ środowiska na dziecko

Z tych krańcowych przykładów nie należy jednak wysnuwać wniosku, że środowisko społeczne jest czynnikiem decydującym o rozwoju psychicznym dziecka. W normalnych warunkach bowiem wpływ środowiska- podobnie jak innych czynników rozwojowych -…

Wycofywanie się z życia

Jedną z bardziej widocznych oznak starości jest sy stematyczne zmniejszanie się zakresu interakcji spo łecznych. Psychologowie i socjologowie pracując w dziedzinie gerontologii poświęcili temu zjawisku wie le uwagi (5). Najwyraźniejszym…

ŚRODOWISKO NATURALNE

Społeczeństwo i jego środowisko naturalne są z sobą ściśle związane. Na przykład: w przeciwieństwie do społeczeństw śródlądowych (takich jak Czechy) społeczeństwa żyjące w pobliżu dużych zbiorników wodnych (takie jak Wielka Brytania) stają…