Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Definicja potrzeby – kontynuacja

Z definicji tej dowiadujemy się, że pojęciu potrzeby (podobnie jak pojęciu osobowości) Murray przyznaje status pojęcia abstrakcyjnego czy hipotetycznego, niemniej jednak wiąże ją z procesami fizjologicznymi zachodzącymi w mózgu, które stanowią jej podłoże. Przyjmuje także, iż potrzeby mogą być wzbudzane przez czynniki wewnętrzne albo przez bodźce zewnętrzne. W obu wypadkach potrzeba wywołuje aktywność organizmu i podtrzymuje tę aktywność, dopóki sytuacja organizmu w środowisku nie zostanie zmieniona w taki sposób, by potrzeba ta została zredukowana. Niektórym potrzebom towarzyszą określone emocje czy uczucia: często też z potrzebami wiążą się określone czynności instrumentalne, które skutecznie prowadzą do pożądanego stanu końcowego.

Murray stwierdza, że o istnieniu potrzeby można wnioskować na podstawie: 1) efektu, czyli końcowego rezultatu zachowania, 2) szczególnej struktury czy formy wchodzącego w grę zachowania, 3) wybiórczego uważania i reagowania na specyficzną klasę obiektów bodźcowych, 4) wyrażania określonej emocji lub uczucia, 5) wyrażania zadowolenia z osiągnięcia określonego efektu lub rozczarowania, gdy efekt ten nie zostanie osiągnięty (1938, s. 124). Subiektywne sprawozdania dotyczące uczuć, zamiarów i celów dostarczają dodatkowych kryteriów. Dysponując ogólną definicją i powyższymi kryteriami rozpoznawania i klasyfikowania potrzeb, Murray – po intensywnych badaniach niewielkiej liczby osób – uzyskał prowizoryczną listę dwudziestu potrzeb. Aczkolwiek lista ta została znacznie zmodyfikowana i rozszerzona, to jednak dwadzieścia początkowych potrzeb nadal dobrze reprezentuje koncepcję Murraya. Przedstawił on te zmienne w pracy Explorations in personality (1938) wraz z opisem faktów specyficznych dla każdej potrzeby, takich jak pozycje kwestionariusza – służące do pomiaru danej potrzeby, towarzyszące jej emocje oraz przykłady tej potrzeby. W tabeli 6-1 przedstawiono listę tych dwudziestu potrzeb wraz z ich krótkimi definicjami.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.