Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Dehn i Jung i ich badania

Analogiczne uwagi dotyczą rezultatów badań zajmujących się młodzieżą proletariacką. Badania takie prowadzili w Niemczech G. Dehn i H. Jung3, a w Polsce J. Zawirska4. Intencją tych badań jest wykazanie, że w porównaniu z młodlzieżą inteligencką młodzież proletariacka wykazuje na różnych terenach pewną niższość, pewne .psychiczne upośledzenie. Jako przyczynę wymienia się !tu t/udności ekonomiczne charakteryzujące tę młodzież i związaną z tym konieczność oddania się pracy zawodowej i niemożność dalszego kształcenia się.

Dehn i Jung w wyniku swoich badań twierdzą, że młodzież pracującą charakteryzuje przede wszystkim zainteresowanie spra’wami praktycznymi, obce młodzieży burżuazyjnej. Nie miewa ona sentymentalnych, romantycznych nastrojów, nie zachwyca się pięknem przyrody, traktując zjawiska przyrodnicze z punktu widzenia utylitarnego. Jej fantazja pracuje słabo. Wyniki badań Zawirskiej częściowo potwierdzają powyższe tezy, a częściowo im !przeczą. Twierdzi ona, że wprawdzie młodzieży robotniczej trudno jest wypowiedzieć się słownie na temat tego, co przeżywa, że jednak ta jej część, która się izdobędzie na dostateczne, chociaż niezręczne wysłowienie się, nie wykazuje zdecydowanego upośledzenia fantazji w porównaniu z młodzieżą lepiej społecznie sytuowaną. I ona miewa swoje wizje przyszłości, i ona potrafi z danych elementów stworzyć jakąś fantazyjną całość.

Rzecz jasna, że powyższe różnice, w granicach, w których one istotnie zachodzą, nie mogą być żadną miarą interpretowane jako dowód różnicy wrodzonych zadatków. Są one jednak ważnym dowodem wpływu warunków życia na kształtowanie się psychiki ludzkiej już we wczesnych latach indywidualnego rozwoju.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.