Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Eksperyment Lawrance przeprowadzony na szczurach

Porównując liczbę powtórzeń potrzebnych do wyuczenia się serii sylab bez sensu w grupie II z liczbą powtórzeń potrzebnych do wyuczenia się tego materiału w grupie I, autorka stwierdziła istnienie transferu pozytywnego (t = 3,17). Brak było natomiast przeniesienia wprawy w wypadku, gdy wykonanie zadania łatwiejszego poprzedzało wykonanie czynności trudniejszej. Nie wystąpił transfer pozytywny przy uczeniu się serii słów bez sensu, gdy uczono się tego po uprzednim wyuczeniu się serii sylab bez sensu. W toku kolejnego uczenia się dwóch serii transfer pozytywny wystąpił tylko wtedy, gdy wykonanie trudniejszego zadania poprzedzało wykonanie czynności łatwiejszej. Podobne wyniki uzyskał Goldstein i Newton w eksperymencie dotyczącym czynności motorycznych (1962).

Do odmiennych wniosków prowadzi eksperyment Lawrance (1952) przeprowadzony na szczurach. Zadaniem testowym i początkowym było uczenie się różnicowania światła różnej jasności. W zadaniach trudnych różnica w jasności była mniejsza niż w zadaniach łatwych. Początkowe ćwiczenie się w wykonywaniu zadania łatwiejszego bardziej sprzyjało uczeniu się zadania trudniejszego niż rozpoczynanie ćwiczenia od wykonywania zadania trudniejszego. Analogiczne rezultaty uzyskali Ammons i Morgan (1956).

W tych nielicznych jak dotychczas badaniach stosowano różny rodzaj materiału, posługując się różnymi kryteriami przy określaniu stopnia trudności poszczególnych materiałów. Porównanie więc wyników i formułowanie wniosków ogólnych jest niezwykle trudne. Deese (1958) suge ruje, że pozytywny efekt transferu jest większy w przypadkach uczenia się w pierwszej kolejności zadania trudniejszego, jeżeli zadanie trudniejsze przynajmniej częściowo zawiera elementy zadania łatwiejszego. Wyższe wskaźniki transferu w uczeniu się łatwego zadania najpierw uzyskuje się wtedy, gdy osoba badana w toku uczenia się poznaje właściwości bodźców, których znajomość jest konieczna dla rozwiązania zadania trudniejszego. Wyjaśnienie to wydaje się niewystarczające i należy przypuszczać, że formułowanie stwierdzeń ogólnych nie będzie możliwe zanim nie zostaną rozwiązane problemy wiążące się z ustalaniem stopnia trudności zadań.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.