Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Eksperymenty z percepcją – ciąg dalszy

Wyniki badań potwierdziły wpływ słów określających niedokładnie kształty na efekty pamięci. Wpływ ten wyrażał się w statystycznie istotnej przewadze błędów polegających na upodobnieniu do desygnatów słów nad innymi błędami. Okazało się, że analogiczną rolę spełniają słowa określające niedokładnie barwy i wielkości, co sugeruje, że występująca tu prawidłowość ma charakter bardziej ogólny. Wskazuje na to również fakt, że omawiany wpływ słów uwidocznił się we wszystkich badanych grupach dzieci w wieku od 3 do 14 lat. Niewątpliwe wydaje się twierdzenie, że jeśli desygnaty słów określających przedmiot obrazowego spostrzeżenia są odmienne od tego przedmiotu, to wówczas wpływają one na kierunek zniekształceń efektów pamięci (następuje upodobnienie do desygnatów słów).

Wypowiadane słowa nie wywierały natomiast wpływu na liczbę rozpoznań prawidłowych. W wariantach eksperymentu, w których nie wypowiadano żadnych słów, liczba prawidłowych rozpoznań była zbliżona do tej, którą uzyskiwano w pozostałych wariantach. Pod wpływem określeń słownych zmieniał się jedynie rozkład rozpoznań błędnych. Wydaje się prawdopodobne, że słowa określające niedokładnie przedmiot percepcji wywierają przede wszystkim wpływ na ślady słabe, podczas gdy silne ślady pamięciowe są odporne na ich działanie. Jeśli interpretacja ta jest jednak słuszna, to powinna być potwierdzona w badaniach, w których mierzony byłby zniekształcający wpływ słów na ślady różnej siły. (Jako wskaźnik siły śladu można by przyjąć odstęp czasu pomiędzy ekspozycją obrazu i wypowiadaniem słowa w sytuacji, gdy słowo wypowiadane jest po ekspozycji obrazu i różnice w czasie są dostatecznie duże.)

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.