Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Inteligencja a zdolności matematyczne

Co prawda, niemało jest przypadków łącznego występowania uzdolnień matematycznych i na przykład literackich. Matema- tyczka S. Kowalewska była utalentowaną pisarką, jej utwory literackie oceniano nader wysoko. Znany matematyk XIX wieku W. J. Buniakowski był poetą. Angielski profesor matematyki C. L. Dodgeson (XIX w.) był utalentowanym pisarzem dziecięcym, napisał on, używając pseudonimu Lewis Carroll, znaną książkę Alicja w krainie czarów. Z drugiej strony poeta W. G. Benediktinow napisał popularną książkę z zakresu arytmetyki, A. S. Gribojedow był dobrym studentem wydziału matematyczno-fizycznego na uniwersytecie. Znany dramatopisarz A. W. Su- chowo-Kobylin otrzymał wykształcenie matematyczne na Uniwersytecie Moskiewskim, odznaczał się dużymi zdolnościami matematycznymi i otrzymał złoty medal za pracę Teorija cepnoj linii. Poważnie interesował się matematyką N. W. Gogol: M. J. Lermontow lubił rozwiązywać zadania matematyczne. Metodyką nauczania arytmetyki zajmował się L. N. Tołstoj (Andronów, 1960).

Po drugie, można wskazać szereg prac zagranicznych, w których stwierdzono (co prawda, jedynie na podstawie badań testowych, analizy korelacyjnej i czynnikowej) istnienie niskiej korelacji między wskaźnikiem inteligencji (jak wiadomo, zdolność uogólniania jest jedną z podstawowych cech inteligencji) i wynikami badań testowych mierzących osiągnięcia w dziedzinie matematyki (patrz Symonds, 1923, Duncan, 1961). Również G. Get- zels i P. Jackson (1962) oraz J. Flescher (1963) stwierdzają niezgodność między ogólnym uzdolnieniem umysłowym i uzdolnieniem twórczym w poszczególnych dziedzinach. Według B. Buc- kinghama (1921), wyniki testów inteligencji najsilniej korelują: z historią (0,54) i językiem angielskim (0,52), najsłabiej natomiast z matematyką (0,21). W innym badaniu tego samego rodzaju, którym objęto różne typy szkół, stwierdzono, że współczynnik korelacji między wynikami testów inteligencji i ocenami z algebry wynosi 0,25 i 0,38, z ocenami z geometrii – 0,40. W innej pracy G. Getzels i P. Jackson (1959) stwierdzili, że inteligencja ogólna jest bardziej związana z myśleniem stereotypowym i standardowym działaniem, natomiast „silny pierwiastek twórczy” ma tendencję do odbiegania od stereotypowego typu myślenia na rzecz oryginalności2.

Po trzecie, w celu ugruntowania naszego punktu widzenia możemy się powołać na szkolne oceny uczniów. Wielu nauczycieli stwierdza że zdolność szybkiego i głębokiego uogólniania może się przejawiać w zakresie jakiegoś jednego przedmiotu i nie charakteryzować działania ucznia w innych przedmiotach. Niektóre nasze osoby badane, przejawiające na przykład zdolność „natychmiastowego” uogólniania w dziedzinie matematyki, nie miały tej zdolności w dziedzinie literatury, historii czy geografii. Występowały również przypadki odwrotne – uczniowie, którzy dobrze i szybko uogólniali i systematyzowali materiał z zakresu literatury, historii bądź biologii, nie przejawiali tych zdolności w dziedzinie matematyki.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.