Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Możliwości twórcze dzieci nie ograniczają tylko do plastyki cz. II

Empiryczna analiza problemu twórczości literackiej dzieci w młodszym wieku szkolnym, dokonana przez H. Baczyńską (1965), pozwoliła wyróżnić: a) typy wypracowań dziecięcych określone na podstawie cech „podkreślających swoistość intelektualnej działalności ze względu na treść i formę”: b) typy dzieci zróżnicowane ze względu na „swoistość ich umiejętności i talentu literackiego” (tamże, s. 27). Wydzielone zostały 2 podstawowe typy wypracowań: typ konkretno-wyobrażenio- wy z podtypami: 1) opisowy, 2) narracyjny, 3) narracyjno-estetyczny, 4) narracyjno-ekspresyjny, 5) narracyjno-humorystyczny, 6) mieszany .i typ logiczny z podtypami: 1) czysto logiczny, 2) logiezno-opisowy, 3) logiczno-narracyjny, 4) logiczno-moralny, 5) logiczno-humorystyczny, 6) mieszany (tamże, s. 58)3. Na podstawie zaś cech dominujących w wy- pracowaniach wyodrębnionych zostało 5 zasadniczych typów dzieci: typ narratora, z rozróżnieniem narratora alogicznego i narratora logicznego: typ logiczny nienarratorski: typ ekspresyjny: typ artystyczny i typ plastyczny (tamże, s. 242). Charakterystyka typów dzieci, dokonana z punktu widzenia opanowania i stosowania przez nie specyficznych umiejętności, świadczy o istnieniu wielu indywidualnych kierunków w rozwoju mowy pisanej,’ zaznaczonych wyraźnie u pewnej grupy dzieci już na poziomie młodszego wieku szkolnego.

„Dominującą cechą (…) typu narratora jest: obfitość i płynność narracji – duży wybór słów i określeń, przewaga zdań oznajmujących-referujących: uwzględnienie w wypracowaniu wszystkich wątków serii obrazkowej, a nawet rozszerzenie jej o wątki nowe w sposób istotny dla całości wydarzeń serii, i wreszcie zreferowanie całości z uwzględnieniem zasadniczego1 problemu serii obrazkowej albo takie powiązanie wątków treściowych, w którym problem zasadniczy został pominięty {…)”.

„Cechą znamienną dziecka typu logicznego nienarratorskiego jest umiejętność logicznego rozumowania i tendencja do doszukiwania się przyczyn, i skutków wydarzeń bez względu na rodzaj materiału poglądowego (…)”.

„Typ ekspresyjny charakteryzuje wrażliwość odczuwania nastroju wy- .darzeń, skłonność do dostrzegania cech charakteryzujących stany psychiczne opisywanych postaci, zestawiania wątków wydarzeń w pełne dynamizmu akcje (…)”.

„Typ artystyczny cechuje największa doskonałość formy (na poziomie klas I-IV) wypowiadania się i umiejętność jej dostosowania do własnych zamierzeń.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.