Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

OBNIŻENIE POZIOMU LĘKU U CHŁOPCÓW NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE

Badano trzech chłopców w wieku 17-21 lat, którzy w grupie diagnostycznej 15 osób uzyskali największą liczbę punktów w badaniu „Skalą Jawnego Niepokoju”. Terapia trwała trzy miesiące, seanse stopniowo wydłużały się: od 20 do 40 minut.

Okazało się, że terapia ma właściwości kojące, relaksujące, wyciszające i poprawiające samopoczucie. Obecnie bardzo dużo mówi się o agresji młodych ludzi. Nieustannie jesteśmy informowani o kolejnych przestępstwach i wręcz nieludzkim okrucieństwie. Zależności, jak wykazały różnego rodzaju badania, pomiędzy lękiem a genezą agresji są bardzo duże. Nagromadzony lęk i frustracje wywołują powstawanie mechanizmów obronnych, niestety, często w postaci ucieczki w środki odurzające, takie jak alkohol czy narkotyki. Jak się okazuje, większość przestępstw jest popełnianych przez młodocianych pod ich wpływem. W ten sposób powstaje mechanizm błędnego koła. (…)

Muzykoterapia, jak wykazały badania własne, ma wpływ na obniżenie poziomu lęku u osób niedostosowanych społecznie. W połączeniu z innymi formami terapeutycznymi może wspomagać próby obniżenia napięcia psychofizycznego, a także – rozwój umiejętności werbalizowania swoich stanów emocjonalnych. Metoda Música Medica podwyższa także nastrój, relaksuje i odpręża, poprawia samopoczucie, a co za tym idzie – wspomaga samoakceptację i akceptację sytuacji, w jakiej badany się znajduje.

Uważam także, iż metoda Música Medica może znaleźć zastosowanie w pedagogice resocjalizacyjnej realizowanej w warunkach izolacyjnych, stając się urozmaiceniem i czynnikiem wspomagającym proces resocjalizacyjny.

Postawiona przeze mnie hipoteza została potwierdzona podczas badań: systematyczne oddziaływanie metodą Música Medica ma wpływ na obniżenie poziomu lęku u chłopców niedostosowanych społecznie.

WPŁYW SEANSÓW AKUSTYCZNO-WIBRACYJNYCH NA DZIECI NADPOBUDLIWE W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Badano pięcioro dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 lat). Badania trwały trzy miesiące, odbyło się 36 sesji po 10-30 minut. Nadpobudliwość została potwierdzona badaniami oraz przez wychowawców i rodziców. Badane cechy przy użyciu kwestionariusza zachowań najbardziej charakterystycznych dla dziecka nadpobudliwego to – niepokój fizyczny, pobudliwość, miotanie i kręcenie się, nieuwaga, niespokojne zachowanie, zmiany nastroju i wybuchy złości.

O aparaturze akustyczno-wibracyjnej pierwszy raz usłyszałam we Wrocławiu na Międzynarodowym Sympozjum Muzykoterapii w 1998 r. Wystąpienia prof. A. Stadnickiego na temat zastosowania muzykoterapeutycznej aparatury akustyczno-wibracyjnej w pedagogice wysłuchałam z wielkim zaciekawieniem.

W maju 2000 r. jako słuchaczka Podyplomowego Studium Kształcenia Muzyczno-Ruchowego przy WSPS uczestniczyłam w cyklu wykładów prof. Y. Schiftana. Twórca tej aparatury określił sposób jej działania, możliwości stosowania oraz stan badań w wielu dziedzinach w różnych krajach.

Obecnie mam możliwość zastosowania aparatury Musica Medica. Moje ponaddziesięcioletnie doświadczenie w pracy z grupą dzieci w wieku przedszkolnym pokazało, że dzięki muzyce można przekazać wiedzę z każdej dziedziny, wyeliminować na przykład niepożądane zachowania w grupie czy też zjednoczyć nie lubiące się dzieci. Jak zatem będą przebiegać indywidualne spotkania z muzyką przekazywaną za pomocą omawianej aparatury? Tego jeszcze nie wiem, choć jestem bardzo ciekawa. Będzie to interesujące doświadczenie i dla dzieci, i dla mnie. (…)

Głównym zadaniem mojej pracy było przeprowadzenie sesji terapeutycznej z zastosowaniem aparatury Musica Medica w celu określenia wpływu muzyki odbieranej akustycznie i wibracyjnie przez dzieci nadpobudliwe. Badania miały dostarczyć materiału empirycznego do sformułowania odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

– 1. Jakie zmiany zachodzą w zachowaniu dzieci z nadpobudliwością objętych seansami akustyczno-wibracyjnymi?

– 2. Czy sesje prowadzone metodą Musica Medica są przydatne w pracy z dziećmi nadpobudliwymi?

Przeprowadzone badania wskazują, że istnieje związek między słuchaniem muzyki poprzez aparaturę Musica Medica a obniżaniem poziomu nadpobudliwości u dzieci. Zajęcia muzykoterapeutyczne pozytywnie wpłynęły na zmianę zachowania dzieci. Muzyka przekazana przez aparaturę akustyczno-wibracyjną:

– wyzwala reakcje odprężenia i spokoju:

– ułatwia rozładowanie napięcia fizycznego:

– łagodzi niepożądane reakcje, tj. miotanie się i kręcenie, nadmierną ruchliwość.

Sesje terapeutyczne prowadzone metodą Musica Medica są przydatne w pracy z dziećmi nadpobudliwymi. W pracy przyjęłam następującą hipotezę: Sesje terapeutyczne prowadzone metodą Musica Medica pozytywnie wpływają na korygowanie objawów nadpobudliwości dziecięcej. Wyniki badań potwierdzają tę hipotezę.

TERAPIA DZIECI SZEŚCIOLETNICH Z OBJAWAMI NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ

Badano trzech chłopców – Adama, Michała i Oskara – przez dwa miesiące, trzy razy w tygodniu: każdy z nich miał 28 sesji, które trwały od 15-30 minut. (Najlepiej były przyjmowane piosenki przedszkolne.) Trzech chłopców – Mateusz, Marek i Marcin – stanowiło grupę kontrolną. Wszystkie dzieci sprawiały bardzo duże trudności wychowawcze. Nadpobudliwość chłopców przejawiała się w sferach:

– ruchowej – ciągły niepokój ruchowy:

– poznawczej – trudności ze skupieniem uwagi:

– emocjonalnej – dużo sytuacji konfliktowych.

Po pierwszym miesiącu badań można było stwierdzić znaczną różnicę w poziomie nadpobudliwości pomiędzy grupą kontrolną a eksperymentalną. Po dwóch miesiącach terapii nastąpiło obniżenie poziomu nadpobudliwości psychoruchowej dzieci objętych sesjami, natomiast w grupie kontrolnej nie zaobserwowano żadnych zmian. W grupie eksperymentalnej:

– polepszyła się ekspresja słowna:

– nastąpiła poprawa relacji z otoczeniem:

– mniej było sytuacji konfliktowych z rówieśnikami.

Bez wątpienia muzyka ma dobroczynne działanie na psychikę człowieka. Podkreślali to filozofowie, pisarze – i sami muzycy. Umiejętność poddania się urokowi muzyki wyzwala głębokie przeżycia emocjonalne, estetyczne i intelektualne. Rozwijanie wrażliwości emocjonalnej i estetycznej u małych dzieci poprzez muzykę przyczynia się do pogłębiania estetycznego przeżywania i rozumienia piękna. Małe dzieci zadziwiająco szybko uczą się wielu czynności, chętnie się bawią i tworzą własny świat wyobraźni, a twórczym zabawom towarzyszy ruch, gest i śpiew, czyli elementy zajmujące ważne miejsce w muzyce.

Zainteresowanie muzyką i wpajanie dzieciom poprzez doświadczenie, że jest to atrakcyjna dziedzina, jest ważnym zadaniem. Formy i metody zajęć umuzykalniających powinny się dzieciom podobać, interesować swą różnorodnością, wydawać się radosną zabawą. Te różnorodne formy zapewniają każdemu dziecku udział w czynnościach muzycznych, a osobista satysfakcja osiągana w kontaktach z muzyką pomaga w przezwyciężaniu bierności i kompleksów.

W mojej pracy pedagogicznej z przedszkolakami stosuję wiele różnorodnych form, dostosowując je do możliwości i umiejętności dzieci. Większość dzieci, z którymi pracuję, ma objawy nadruchliwości, nadmiernego pobudzenia i nerwowości, dlatego też – z uwagi na kojące właściwości i uspokajający wpływ muzyki na psychikę człowieka – kładę tak duży nacisk na zajęcia umuzykalniające.

TERAPIA DZIECI SZEŚCIOLETNICH Z OBJAWAMI NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ CZ. II

Muzyką interesowałam się od dziecka. Będąc uczennicą szkoły podstawowej, równocześnie uczyłam się w szkole muzycznej i ognisku muzycznym. Obecnie pracuję w przedszkolu i bardzo lubię z dziećmi śpiewać, tańczyć i słuchać muzyki. Gram na fortepianie, co ułatwia mi prowadzenie zajęć umuzykalniających. Proponuję dzieciom różnego rodzaju zabawy rytmiczne, które działają bardzo korzystnie na ich system nerwowy. Zorganizowany ruch pozwala dzieciom wyładować nadmiar energii, nie chaotycznie i przypadkowo, ale w sposób skoordynowany, wymagający pewnego samoopanowania. Zabawy te ćwiczą wolę, a jednocześnie powodują odprężenie i zrelaksowanie. Często wspólnie śpiewamy i tańczymy. Dzieci w śpiewie i tańcu mają możliwość wypowiedzenia się, a te spontaniczne czynności są oznaką dobrego samopoczucia.

Oprócz czynnego umuzykalniania dzieci poprzez śpiew, taniec i ruch staram się rozwijać ich wrażliwość muzyczną przez słuchanie muzyki, która jest nośnikiem niezastąpionych wartości wychowawczych. Słuchanie muzyki nie angażuje dziecka czynnie w sensie fizycznym, nie wymaga ruchowej aktywności, lecz – skupienia i bezruchu, który nie oznacza bierności. Słuchaniu muzyki często towarzyszy ożywienie wyobraźni, skupienie uwagi czy wzmożona aktywność umysłowa.

Poszukując nowych form i metod wspomagających wyciszenie dzieci o nadmiernej ruchliwości, bardzo zainteresowałam się metodą muzykote- rapii akustyczno-wibracyjnej Musica Medica (…) Moja ciekawość jest tym większa, że proponowane przeze mnie formy wyciszania dzieci nadpobudliwych powodowały bardzo krótkotrwały skutek. Zadałam więc sobie pytanie: Czy akustyczno-wibracyjna metoda muzykoterapii Musica Medica może mieć wpływ na obniżenie poziomu nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci sześcioletnich? (…)

Pomimo krótkiego okresu prowadzonych badań i specyfiki zaburzenia rozwoju psychoruchowego, jakim jest nadpobudliwość psychoruchowa, wyniki terapii akustyczno-wibracyjnej Musica Medica zastosowanej w grupie eksperymentalnej są bardzo zadowalające. Analiza wyników badań ukazuje znaczny spadek poziomu nadpobudliwości psychoruchowej u chłopców biorących udział w sesjach muzykoterapeutycznych spowodowany słuchaniem muzyki i odczuwaniem jej wibracji z przetworników. Objawy nadpobudliwości, które występowały u chłopców przed rozpoczęciem badań, po zakończeniu terapii znacznie się zmniejszyły. Obniżenie poziomu nadpobudliwości pozytywnie wpłynęło na zachowanie chłopców.

TERAPIA DZIECI SZEŚCIOLETNICH Z OBJAWAMI NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ CZ. III

Słuchanie muzyki poprzez aparaturę akustyczno-wibracyjną uwrażliwiło chłopców na jej przeżywanie i pobudziło do wyrażania swoich stanów uczuciowych. Odczuwanie wibracji wpłynęło na obniżenie napięć, uspokajając i wyciszając nadpobudliwe zachowania. Dzięki sesjom muzykoterapeutycz- nym chłopcy zainteresowali się muzyką poważną i relaksacyjną. Słuchanie muzyki wyciszyło niektóre ich kompleksy natury społecznej i usprawniło koordynację psychoruchową. Spotkania z muzyką wyzwoliły w chłopcach ekspresję słowną, która przejawia się bogatszym słownictwem i umiejętnością obrazowego i swobodnego wyrażania swoich myśli. Ponadto terapia wpłynęła w znaczącym stopniu na poprawę ich relacji z otoczeniem. Zachowanie chłopców po terapii nie dezorganizuje już zajęć z grupą, tak jak to miało miejsce przed jej rozpoczęciem. Potrafią skupić się podczas zajęć dydaktycznych i nie stwarzają już tak wyraźnych sytuacji konfliktowych z rówieśnikami.

Dzieci z grupy kontrolnej, które nie były poddane terapii, nadal sprawiają duże trudności wychowawcze. Są bardzo ruchliwe i nie potrafią radzić sobie z nadpobudliwością. Przejawiają wyraźny niepokój w zakresie zarówno dużej, jak i małej motoryki. Ich reakcje emocjonalne są bardzo silne. Aktywność ruchowa zaburza koncentrowanie się na danej czynności. Chłopcy ci dezorganizują pracę w grupie i mają duże trudności z przystosowaniem się do norm zachowań w przedszkolu.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzam, że postawione hipotezy badawcze zostały potwierdzone. Celem mojej pracy było sprawdzenie, czy sesje muzykoterapeutyczne z użyciem aparatury akustyczno-wibracyjnej Musica Medica będą miały wpływ na obniżenie poziomu nadpobudliwości psychoruchowej u sześcioletnich dzieci. Moje przewidywania sprawdziły się w pełni. Po analizie materiału badawczego stwierdzam, że słuchanie muzyki w tej właśnie formie wpłynęło na dzieci przejawiające wzmożoną nadpobudliwość psychoruchową uspokajająco i wyciszająco. Objawy nadpobudliwości u badanej grupy zmniejszyły się. Różnice pomiędzy grupą eksperymentalną i kontrolną są znaczne.

Wyniki osiągnięte przez grupę eksperymentalną podczas badań są dużym sukcesem, dlatego też uważam, że aby utrzymać poziom prawidłowych zachowań u chłopców, należałoby kontynuować sesje muzykotera- peutyczne z zastosowaniem metody wibracyjno-akustycznej Musica Medica.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.