Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Pojęcie treści aktu psychicznego u Twardowskiego

Wydaje się, że Marty nie ma racji sądząc, że pojęcie treści pociąga za sobą zawsze hipostazowamie czegoś nieokreślonego. Przykład koncepcji Twardowskiego pokazuje, że istnienie treści zakotwiczone jest w konkretnym życiu psychicznym i jeśli mówi się o treści jako o pewnym abstrakcie, to zaznacza się pozor- ność tej samodzielności: prawdziwy byt posiadają treści zawsze w konkretnych przeżyciach.

Czy istnieją jakieś szczególne przyczyny, które by wyjaśniały trudność sprecyzowania ‚pojęcia treści aktu psychicznego u Twardowskiego? Jest to niewątpliwie pojęcie nowe – nie stosuje go, jak widzieliśmy, Brentano: Zimmermann wyraża się o treści (i to tylko pojęć) dość ogólnikowo, nazwy tej nie używa Bolzano. W Logice Hóflera i Meinonga z 1890 roku treść istnieje w podmiocie w taki sam sposób jak akt, z czym także nie zgadza się Twardowski. Trudności w zdefiniowaniu treści tłumaczą się być może tym, że Twardowski przez akt rozumiał całe przeżycie, podobnie jak Brentano. I chociaż odróżnia treść, w przeciwieństwie do Brentana, to przecież stwierdza, że istnieje ona zawsze wraz z aktem. Jest czymś psychicznym, ale czy jest intencjonalna? Intencjonalność uzyskuje chyba tylko od aktu. Tak więc główna trudność w określeniu treści polegałaby na tym, że z jednej strony jest ona czymś psychicznym, lecz nie można po wiedzieć, by sama była intencjonalna. Nie jest na pewno zjawiskiem fizycznym, ale z drugiej strony nie posiada cechy charakterystycznej dla tego, co psychiczne. Dlatego też powiada o niej L. Blaustein, że „treść zawieszona jest poniekąd w powietrzna” 18.

Pojęcie treści Twardowskiego ulegnie następnie roz- członowaniu. Meinong nazwie aktem to, co wszystkim przedstawieniom wspólne, dzięki czemu są one przedstawieniami, zaś treść wraz z aktem określi jako przedstawienie. W jego koncepcji treść, podobnie jak akt, jest czymś psychicznym i realnie istniejącym. Husserl natomiast nazwie aktem całość złożoną z dwu części niesamoistnych, mianowicie z jakości aktu (akt w sensie Meinonga) i materii aktu (treść Twardowskiego)-

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.