Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

REKRUTACJA DO BADAŃ CZ. II

Rekrutację osób do badań nad1 starzeniem się przeprowadza się za pomocą ogłoszeń formalnych lub drogą nieformalną. Jeżeli środki przeznaczone na badania są dostateczne, należy badanym zwracać poniesione przez nich koszty, rekompensować ewentualne straty zarobków lub. płacić za czas spędzony w laboratorium. Można również stosować inne formy rekompensaty, np. w postaci daru pieniężnego na cele społeczne. Dzięki takiemu postępowaniu można rozszerzyć krąg ludzi zainteresowanych badaniami i uzyskać lepszą motywację i współpracę. Nie ulega jednak wątpliwości, że próbka w ten sposób dobrana nie będzie reprezentatywna dla szerszej populacji, chociaż można ją traktować jako reprezentatywną próbkę populacji „chętnych do badań psychologicznych”. Dodatkową komplikacją jest to, że cechy ludzi 20- i 30-letnich zgłaszających się dobrowolnie do badań będą się różniły pod wieloma względami od cech ludzi 60- i 70-let- nich. Dobór kobiet jest łatwiejszy niż mężczyzn, natomiast trudno jest pozyskać dla badań młodych robotników (mężczyzn i kobiety) o przeciętnym poziomie inteligencji. Starsi mężczyźni z przeciętnymi zdolnościami również nie zgłaszają się licznie, wśród zgłaszających się jest natomiast stosunkowo dużo bardzo uzdolnionych mężczyzn w średnim wieku. Nauczycielki stanowią grupę dającą się stosunkowo najłatwiej pozyskać dla badań, a wyniki badań przeprowadzanych w tej grupie są najbardziej rzetelne. Wpływ dobrowolnego zgłoszenia się na wyniki badań psychome- trycznych ujawniło badanie, do którego starano się dobrać grupę ludzi o przeciętnym poziomie inteligencji. W badaniu skalą Wechslera-Bełlevue grupa ta uzyskała średnio iloraz inteligencji równy 120, tzn. znacznie powyżej przeciętnej. W grupie tej znajdowała się pewna liczba starszych ludzi o bardzo wysokim ilorazie inteligencji (na poziomie osiąganym jedynie przez 5 – 10% populacji), którzy opuścili szkoły dość wcześnie a w ciągu dalszych lat życia wykonywali na pół kwalifikowaną, nieciekawą pracę.

Pochodzenie społeczne eksperymentalnej próbki osób można czasem porównać z szerszą populacją ludzi dorosłych, spośród których próbka była dobrana. Wechs- ler np. robi takie porównania. Pomimo wysiłków uzyskania grup reprezentatywnych, w próbach złożonych z osób zgłaszających się dobrowolnie, znajduje się nieco więcej osób z wyższych warstw społecznych, a występują w nich również inne odchylenia od cech przeciętnych. Ośrodek Badań Medycznych Komitetu Badań nad Zatrudnieniem Ludzi Starszych uzyskał podobne doświadczenia przy dobieraniu osób do badań posiadały one wyższy poziom inteligencji i wykształcenia od przeciętnych i obejmowały ludzi z pierwszej, drugiej i trzeciej grupy według klasyfikacji w rejestrze zawodów.

Do badań nad procesem starzenia się zgłaszają się osobnicy o dużej żywotności i rozwiniętych zainteresowaniach. Posiadają oni głęboką motywację i wytrwałość, a zadania w toku badań wykonują starannie i uważnie. Jeżeli cechy te posiadają znaczenie dla działania w starszym wieku, wyniki badań opartych na grupach osób zgłaszających się dobrowolnie mogą być nieco lepsze od przeciętnych dla całej populacji, a wnioski mogą nie doceniać wpływów starzenia się. Zależności między działaniem, motywacją a postawą w stosunku do wykonywanego zadania nie są dobrze znane, można jednak przypuszczać, że wzrost pobudzenia i bardziej zogniskowane zainteresowania sprzyjają lepszemu wykonaniu zadań. Jednakże wyższy poziom pobudzenia i napięcia uwagi mogą powodować zaburzenia koordynacji, ograniczenie percepcji i osłabienie jednośći myśli. Brak jest badań (bądź są one nieliczne) nad wpływem nadmiernego pobudzenia na działanie ludzi starszych. Stan silniejszego pobudzenia wywołany zadziałaniem odpowiednich bodźców lub uzyskany za pomocą instrukcji, może podnosić poziom wykonania pracy przez osoby starsze, jednak nie w tym samym stopniu co przez młodsze. W codziennym życiu istnieje zapewne pewien optymalny poziom pobudzenia i uwagi, zależny od sytuacji, w jakiej znajduje się człowiek. Ocenia się, iż w przemyśle takie czynniki, jak normy wydajności, stosowane bodźce, ustalone zwyczaje i poczucie odpowiedzialności przeciwdziałają negatywnym wpływom wieku na pobudzenie i zainteresowania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.