Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA I SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE

Znaczne sukcesy biologii i medycyny w zakresie „patologicznych” objawów starzenia się stworzyły nowe problemy dla nauk społecznych i behawioralnych, ze względu na to, że coraz większa liczba ludzi może oczekiwać wielu lat aktywnego życia w dobrym stanie zdrowia. Począwszy od około 20 roku życie jest traktowane jako okres różnorodnych, stopniowych, kumulujących się i wzajemnie powiązanych zmian, ważnych zarówno dla jednostki, jak i dla społeczeństwa. Systematyczne badania przyczyn i skutków „normalnego” procesu starzenia się, szczególnie dotyczących zachowania się człowieka i jego stosunków ze środowiskiem społecznym, zostały podjęte dopiero w ostatnich latach. Wyniki tych badań, aczkolwiek wcale nie rewolucjonizujące, pozwoliły jednak na usystematyzowanie i uściślenie poglądów na proces starzenia się. Znaczenie badań gerontologicznych zarówno podstawowych, jak i stosowanych nie jest jednak jeszcze doceniane powszechnie, co wynika częściowo z braku wiedzy na temat wyników badań nad starzeniem się. Wzrost zainteresowania opinii publicznej wynikami badań gerontologicznych można uzyskać jedynie za pośrednictwem masowych środków informacji. Poznanie faktów dotyczących procesu starzenia się pozwoli na szersze stosowanie środków zapobiegawczych i przeciwdziałających negatywnym skutkom tego procesu. Rozszerzy się również wiedza o problemach ekonomicznych i politycznych, jakie stoją przed społeczeństwami, mającymi coraz większą liczbę ludzi w starszym wieku. Można upowszechnić znajomość stosowania środków medycznych, psychiatrycznych i opieki społecznej. Dla przemysłu i handlu korzystne będzie branie pod uwagę czynnika wieku ludzi przy ich zatrudnianiu. Wzrost publicznego zainteresowania procesem starzenia się może sprzyjać również popularyzacji wiedzy w innych ważnych dziedzinach, a mianowicie: w zakresie zdrowia, opieki społecznej, nauki, techniki, ekonomiki i zarządzania.

Wzrost zainteresowania wiedzą gerontologiczną jest w pewnym sensie niezbędny także dla rozwoju samej gerontologii. Musi wzrastać zrozumienie, iż potrzebne są dokładne sprawozdania i materiały statystyczne, aby pracownicy naukowi mogli dysponować danymi dotyczącymi dłuższych okresów czasu i opracowywać rzetelne wnioski dotyczące wypadków i chorób, wydajności pracy i innych ważnych zagadnień. Opinia publiczna może także wywrzeć wpływ na decyzje dotyczące inwestycji w zakresie nauki, oświaty, zdrowia i opieki społecznej. Na przykład, w Wielkiej Brytanii powinny powstać instytucje prowadzące interdyscyplinarne badania w zakresie problemów starzenia się (zarówno badania podstawowe, jak i stosowane) (7). Problematykę procesu starzenia się należy włączyć do zakresu studiów uniwersyteckich na kierunkach biologii, medycyny i psychologii, a niektórym wydziałom dostarczać środków dla badań naukowych nad starością. Na wydziałach psychologii zagadnienia dotyczące starzenia się powinny ptać się częścią programu kształcenia w zakresie psychologii rozwojowej. Geriatria i psychiatria geriatryczna powinny być uwzględnione przy egzaminach dyplomowych na wydziałach medycznych. Wydziały ekonomiczne i nauk społecznych powinny uwzględnić w programach nauczania demograficzne, socjologiczne i finansowe aspekty związane ze starością.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.