Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Układ nerwowy

Układ nerwowy składa się z ośrodkowego układu,] tzn. mózgu i rdzenia kręgowego, oraz dwu układów| nerwowych obwodowych: „somatycznego” i „autonomicznego”. Jest to najprostszy opis układu nerwowego, decydującego o strukturze zachowania się czło- wióka i regulującego funkcje organizmu.

Układ somatyczny. Układ ten obejmuje pew-J ne części mózgu, rdzeń kręgowy oraz włókna obwodowe (sensoryczne i motoryczne). Jego funkcje wiążąl 64 się ze strukturą doświadczenia i zachowania się człowieka. Włókna czuciowe wiążą receptory narządów zmysłów (Oko, język, receptory bólu na skórze) z mózgiem bezpośrednio albo przez rdzeń kręgowy, natomiast „polecenia” dla mięśni przekazują włókna ruchowe. Mózg składa się z dwu półkul połączonych warstwą tkanki nerwowej. Poniżej półkul mózgowych, nieco w tyle, znajduje się móżdżek, którego funkcje dotyczą głównie pewnych form koordynacji ruchów. Wiele części układu nerwowego ma ściśle wyspecjalizowane funkcje. Ośrodki nerwowe we wzgórzu kierują informacje dostarczane przez zmysły do różnych części ory mózgowej, a poza tym pełnią inne funkcje, np. w percepcji bólu. Podwzgórze wpływa na funkcjono- /anie przysadki mózgowej i na regulację temperatury ciała i odżywiania. Odgrywa ono również pewną rolę zachowaniu się emocjonalnym jako wyższy ośrodek koordynacyjny autonomicznego układu nerwowego, „”ewne okolice mózgu zajmują się wyspecjalizowany- i funkcjami, takimi jak wzrok, słuch, zapach, mowa i aktywność motoryczna: inne struktury są mniej wy- ecjalizowane i mogą okresowo odgrywać rolę czynnościach uczenia się, uwagi i myślenia. Mózg ył badany przez specjalistów różnych gałęzi nauk. natomowie i histologowie badali jego budowę, neu- olodzy i specjaliści zajmujący się patologią – jego unkcje i zaburzenia, chirurdzy – skutki zabiegów hirurgicznych i drażnienia prądem elektrycznym, sychologowie i psychiatrzy badali funkcje mózgu ośrednio w trakcie jego działania. Znaczne postępy badaniach mózgu uzyskano dzięki elektroencefalo- rafii (EEG). Elektroencefalograf wzmacnia i reje- truje prądy elektryczne, występujące przy czynnoś- iach mózgu. Dominująca częstotliwość EEG (rytm lfa) równa 8-12 cykli na sekundę (herzów) staje się nieco wolniejsza, zaś inne częstości (theta) 4 – 7 Hz i (delta) 1 -3 Hz – wyraźniejsze. We wczesnej starości występują szybkie fale beta (13 – 25 Hz), jedinak są one wówczas mniej wyraźne. Zapis EEG zdrowego starego człowieka jest podobny do zapisu dla człowieka młodego. Przy zaburzeniach i chorobach naczyń krwionośnych w mózgu, występujących u ludzi starszych, zapis EEG wykazuje różne odchylenia od normy. Krzywe EEG u ludzi starszych reagują mniej wyraźnie niż u ludzi młodych na działanie bodźców sensorycznych, co sugeruje niższy poziom pobudzenia. U starszych ludzi występuje natomiast przedłużony wpływ aktywności nerwowej (i umysłowej) – pewnego rodzaju „bezwładność”, która opóźnia lub zakłóca reakcje na późniejsze bodźce (45). Uszkodzenia, choroby i atrofia mózgu mogą być spowodowane wieloma czynnikami, które mają wpływ na rozmiar i lokalizację uszkodzeń.

Układ autonomiczny. Autonomiczny układ nerwowy w zasadzie nie podlega kontroli świadomości. Składa się on z siatki zwojów nerwowych (ganglia) i łączących je włókien. Układ ten zawiera niewiele włókien sensorycznych. Jest to w zasadzie układ mo- toryczny, który kieruje mięśniami gładkimi i gruczołami oraz reguluje wewnętrzne życiowe funkcje organizmu.

Układ autonomiczny dzieli się na dwie części: a) układ sympatyczny, złożony z dwu łańcuchów zwojów nerwowych, umieszczonych po obu stronach rdzenia kręgowego i połączonych za pomocą włókien nerwowych z rdzeniem i narządami jamy brzusznej, której działalność regulują: oraz b) układ parasympatyczny, składający się z części górnej (czaszkowej) i dolnej (krzyżowej). Układ autonomiczny jest kierowany przez podwzgórze.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.