Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Właściwości homeostazy i morfogenezy

Homeostaza rozumiana jest tu jako pewien poziom równowagi, którego zachowanie służy ochronie całego systemu. Korekty podejmowane są w rodzinie w wypadku, gdy istnieje zaburzenie funkcjonowania systemu wywołane przez osobę do niego należącą (por. Radochoński 1987 s. 38).

Morfogeneza wskazuje na zdolność rozwoju systemu, więc i zmian, pod wpływem których mają one nastąpić. Określa zależności zmian we wzajemnym położeniu części systemu oraz jej tempo wzrostu. Celem właściwego tempa wzrostu jest, by następował on proporcjonalnie, bez nadmiernego wyprzedzania, które zachwiałoby poziom homeostazy w całym systemie (por. Stuchliński 1981 s. 42).

Interesujące dla problemu poruszanego w tej pracy są badania Hilla, który analizował kryzysy pojawiające się w życiu rodzinnym (Cieślak 1989 s. 28). Stwierdził on, że w poszczególnych fazach swojego istnienia rodzina przechodzi określone punkty krytyczne. Jest jednak wiele czynników mających wpływ na to, czy dane zdarzenie doprowadzi do kryzysu, czy też nie. Autor wyodrębnia trzy podstawowe:

– 1) czynnik mający charakter zewnętrzny wobec rodziny: odnosi się on do jakiegoś ważnego wydarzenia, które cechuje się obiektywną ważnością – może to być ciężka choroba któregoś z członków rodziny, śmierć, utrata pracy i inne:

– 2) wewnętrzne uwarunkowania rodziny dotyczące sposobów radzenia sobie ze stresem (integracja i więzi uczuciowe między członkami rodziny, plastyczność w pełnieniu ról, doświadczenia wyniesione z wcześniejszych sytuacji kryzysowych, które rodzina przeszła):

– 3) sposób postrzegania, definiowania przez rodzinę samego problemu, czyli sposób oceniania wagi problemu.

Analizując sytuację zagrożenia, czyli sytuację, w której istnieje zwiększone prawdopodobieństwo naruszenia jakieś wartości, (np. spowodowaną przez chorobę dziecka, która przez nagłe pojawienie się ma charakter zewnętrzny wobec rodziny), należy stwierdzić, że jest potrzeba zwrócenia uwagi nie tylko na wpływ sytuacji wywołującej stres i obciążenie w rodzinie, ale również na otoczenie, czyli to wszystko (przedmioty, ludzie, pozytywne lub negatywne emocje związane z ważnymi wydarzeniami, sytuacjami z przeszłości, teraźniejszości i wizją przyszłości), co jako otoczenie systemu, podsystemów istniejących w rodzinie, ma wpływ na całą rodzinę (por. Stepulak 1995 s. 69 i nn.). Jednym z zagrożeń rodziny jest choroba, w tym białaczka. Problematyka funkcjonowania rodziny z dzieckiem chorym na białaczkę stanie się przedmiotem analiz w rozdziale drugim.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.