Dobry psycholog z Gdynii. Fachowa pomoc psychologiczna. Sprawdź sam!

Właściwości typu układu nerwowego dziecka

Na kształtowanie się cech indywidualności może wskazywać rozwój według określonego schematu, różne nasilenie określonych właściwości związanych z wiekiem. Jest bardzo prawdopodobne, że istnieją różne, uwarunkowane przebiegiem procesów rozwojowych typy ogólnych zdolności umysłowych.

Oczywiście to wszystko, co dotychczas zostało powiedziane, nie jest w sprzeczności z uznaniem bardzo istotnej roli indywidualnych przesłanek rozwoju psychicznego. Niewątpliwie cechy właściwe jednostce mogą wystąpić w przejawach uzdolnienia dziecka obok czynników procesów wzrostowych, warunkujących powstanie zdolności.

Przykładem takiego indywidualnego czynnika są właściwości typu układu nerwowego dziecka. Właściwości podstawowych procesów nerwowych nie przesądzają o rozwoju jakichś określonych cech psychicznych, ale – używając obrazowego określenia B. M. Tiepłowa – stanowią „grunt”, na którym łatwiej mogą się rozwinąć określone właściwości. Cechy typologiczne warunkują pewne dynamiczne, formalne właściwości psychiki.

Mamy wszelkie dane do tego, aby uważać, że właściwości układu nerwowego wchodzą w skład indywidualnej, wrodzonej podstawy rozwoju zdolności. Na przykład określony poziom siły układu nerwowego może się przejawiać w pewnych cechach wydolności i uwagi, co jest bezpośrednio związane z powstawaniem zdolności ogólnych. Właściwości układu nerwowego są stałym warunkiem wewnętrznym rozwoju indywidualnego.

Typ układu nerwowego jako wrodzona, naturalna właściwość organizmu nie jest jednak czymś niezmiennym: zarówno właściwości układu nerwowego, jak i całość organizmu ulegają pewnym zmianom na przestrzeni lat. Duże zainteresowanie budzi zagadnienie zmian rozwojowych tej właściwości typologicznej, którą wydzielił W. D. Niebylicyn i którą określił jako dynamicz- ność (przez dynamiczność rozumie się przede wszystkim łatwość, szybkość powstawania procesów hamowania i pobudzenia w układzie nerwowym). Z tą właściwością jest związana szybkość powstawania związków warunkowych i różnicowania, tj. jeden z podstawowych warunków wyuczalności. W ten sposób indywidualne różnice w dynamiczności wydają się ściśle związane z przesłankami rozwoju zdolności uczenia się. Jak wynika ‘z licznych faktów, których dostarcza życie, dzieci uczą się w pewnej mierze łatwiej i szybciej niż dorośli. Można sądzić, że istniejące obiektywnie najbardziej sprzyjające uczeniu się okresy są między innymi uwarunkowane związanymi z wiekiem cechami tej właściwości typologicznej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.